rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Ulga za złe długi

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza możliwość skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku do zapłaty, w sytuacji, gdy podatnik nie otrzymał płatności za fakturę. Jest to tak zwana ulga na złe długi. Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług zmienia niektóre przepisy dotyczące tej ulgi. Otóż od nowego roku podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatku należnego, jeżeli dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce na terytorium kraju, a należność nie została uregulowana. Nieściągalność wierzytelności musi być uprawdopodobniona. Należy także zauważyć, że prawo do korekty przysługuje w sytuacji, gdy część należności została zapłacona, wtedy korekcie podlega pozostała wartość. Według przepisów nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w sytuacji, gdy w przeciągu 150 od terminu płatności faktura nie została zapłacona, a w tym czasie wierzytelność nie została zbyta. Dodatkowo ustawodawca przewidział kilka warunków, które muszą być spełnione aby dokonać korekty:
  • dostawa towaru lub świadczenie usługi odbywało się na rzecz podatnika VAT czynnego, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • w przededniu złożenia deklaracji podatkowej (deklaracji VAT), w której dokonywana jest korekta obie strony są czynnymi podatnikami VAT oraz nie są w trakcie upadłości lub likwidacji,
  • nie upłynęło 2 lata od końca roku, w którym wystawiona została faktura.
Korekty dokonuje się w deklaracji VAT składanej za okres, w którym daną wierzytelność uznano za nieściągalną i jest to uprawdopodobnione. Jeżeli do tego dnia wierzytelność została zbyta lub uregulowana, korekta nie przysługuje. W przypadku, gdy wierzytelność uregulowano lub zbyto już po dniu złożenia korekty, wówczas w rozliczeniu za właściwy okres podwyższa się odpowiednio podstawę opodatkowania oraz podatek należny. Razem z korektą należy przesłać do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o dokonaniu korekty oraz dane dłużnika. Sytuacja dłużnika wygląda nieco inaczej.  Jeżeli nie zapłaci faktury w terminie 150 dni od terminu płatności powinien automatycznie dokonać korekty podatku naliczonego w deklaracji składanej za okres, w którym upłynął 150ty dzień. Jeżeli jednak należność zostanie uregulowana do końca okresu rozliczeniowego, w którym ten 150ty dzień upłynął nie trzeba dokonywać korekty. Jeżeli należność została uregulowana częściowo, korekta dotyczy niezapłaconej kwoty. Jeżeli faktura zostanie zapłacona po dokonaniu korekty, wówczas zwiększa się podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym płatność miała miejsce. Jeżeli obowiązek dokonania korekty zostanie naruszony urząd skarbowy może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku z niezapłaconych faktur.
powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl