rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

CIO, CTO, ITIL v.3

W międzynarodowych korporacjach istnieje wiele stanowisk, ich nazwy są często do siebie podobne, także trudno je odróżnić, a tym bardziej znaleźć sens ich istnienia. Celem jednak nauk o zarządzaniu jest odkrywanie rzeczywistej wielkiej ich wartości. W niniejszym artykule chciałabym skupić uwagę na dwóch korporacyjnych funkcjach: CIO oraz CTO. CIO po angielsku, to chief information officer, a więc dyrektor do spraw informatyzacji. CTO zaś, to chief technology officer, po polsku dyrektor do spraw nowych technologii.
CIO zajmuje się planowaniem, rozwojem oraz implementacją systemów informacyjnych, ma za zadanie kontrolować użycie i adaptację technologii w firmie. Odpowiada bezpośrednio przed CEO (chief executive officer - prezes), w nielicznych przypadkach CFO (chief financial officer - dyrektor do spaw finansów). Osoba pełniąca tą funkcję musi posiadać szeroki wachlarz umiejętności, jako że w jej pracy ważna jest wiedza na tematy zarówno techniczne, takie jak programowanie, komputery i systemy informacyjne, oraz biznesowe - analiza rynkowa, lub księgowość. Dlatego też czuwa nad tym, by technologia oraz interesy firmy szły ze sobą w parze. CIO jest odpowiedzialny także za przewidywanie trendów między innymi w serwisach społecznościowych, rozwoju software'u i zarządzania informacją. Ważne jest to, że nie musi on posiadać dogłębnej wiedzy na każdy temat, a raczej potrafić umiejętnie oddelegować zadania do specjalistów w korporacji.
Rolą CTO jest kreacja nowych technologii potrzebnych firmie, kontroluje ich tworzenie oraz eksport. Odpowiada przed CIO, choć może też pełnić jego funkcję. Zadaniem CTO jest nadzorowanie personelu technicznego firmy, zarządzanie portfelem projektów badawczo-rozwojowych i produkcyjnych. Osoba ta jest przede wszystkim odpowiedzialna za tworzenie strategii, ocenę szans oraz planowanie taktyczne i ustalanie priorytetów.
Trzema podstawowymi rzeczami odróżniającymi CIO oraz CTO są: większe skupienie CIO na tym, co się dzieje wewnątrz organizacji, podczas gdy CTO obserwuje wschodzące technologie poza nią; pasją CTO są sprawy techniczne, zaś CIO zajmuje się raczej finansową stroną technologii oraz fakt, że statystycznie CTO zarabia więcej.

Wstęp do ITIL v.3

Wielu menadżerów IT prędzej czy później zauważa potrzebę ustrukturyzowanego i usystematyzowanego podejścia do zagadnień organizacyjnych w swoich działach IT. Powoduje to powstawanie nowych procesów, ról i funkcji. Jeżeli dział IT jest dojrzały to są one ciągle poprawiane i ulepszane. Takie ulepszanie trwa jednak dość długo, a wnioski są przecież uniwersalne. Dlatego w latach 80 XX wieku na zlecenie administracji rządowej w Wielkiej Brytanii rozpoczęto pracę nad ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library), który miał za zadanie zebranie zaleceń i „dobrych praktyk" w celu usystematyzowania wiedzy dotyczącej efektywnego i skutecznego oferowania usług IT. Pierwsza książka "HelpDesk" ukazała się w 1989 roku. W roku 2001 opublikowano druga wersja biblioteki, opisana w dwóch głównych publikacjach, a w roku 2007 opublikowano wersję trzecią.

1.1   Dobre praktyki

Aby organizacje mogły skutecznie działać w zmieniającym się otoczeniu muszą podnosić swoją wydajność i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Aby tego dokonać organizacja musi posiadać zdolność do szybkiego reagowania oraz przestrzeń i zasoby do wzrostu. Organizacja jest niczym żywy organizm przebywający w naturalnym środowisku. Musi pozostać skupiona i czujna, aby reagować na ataki większych od nich drapieżników. Musi także mieć możliwość szybkiego działania, kiedy pojawi się okazja – a więc musi posiadać pewną zdolność szybkiej reakcji i adaptacji. Ostatecznie – nie może być zamknięta w klatce ograniczeń – musi posiadać przestrzeń do rozwoju oraz energię by działać.

Aby zapewnić sprawność działania organizmu w każdej branży można znaleźć tak zwane „dobre praktyki". Pomagają one zwiększyć zdolności organizacji do wykonywania swoich zadań i skutecznego działania.

„Dobre praktyki" możemy znaleźć w kilku źródłach:

• Powszechnie znane, publiczne struktury i standardy, które zostały sprawdzone w zróżnicowanym środowisku. Profesjonaliści i eksperci często dzielą się wiedzą, rozpoznani jako specjaliści przechodzą z firm do firm właśnie po to by pomóc we wdrożeniu swojej unikatowej wiedzy, a często zakładają firmy konsultingowe, szkoleniowe lub doradzają osobiście jako mentorzy.
• Wiedza, która należy do organizacji czy osób indywidualnych i jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Często jest ona dostosowana do lokalnego kontekstu i specyficznych potrzeb biznesowych. Może to być zarówno wiedza wypływająca na strategię firmy jaki i jej działanie, często nierozłączna z daną organizacją i słabo udokumentowana.

1.2   Struktura ITIL

Struktury ITIL są źródłem dobrych praktyk w Zarządzaniu Usługami. Definiują one jak dostarczać usługi do klienta w taki sposób aby były one dostosowane do jego potrzeb, stabilne i tak niezawodne by odbiorca biznesowy widział w nas zaufanego dostawcę. ITIL jest wskazówką jak dostarczać wszelkiego rodzaju usługi IT. Struktury nie są biurokratyczne ani nieporęczne, jeżeli są używane sensownie oraz z pełnym zrozumieniem potrzeb biznesowych organizacji. Struktury mają są z powodzeniem wdrażane od 20 lat, w czasie których ITIL stał się wyspecjalizowaną w zarządzaniu usługami biblią opartą o procesy i dostarczającego holistycznego podejścia do całego Cyklu Życia Usługi.

Czym jest Cykl Życia Usługi

Cykl Życia Usługi to sposób podejścia do Zarządzania Usługami IT, który kładzie nacisk na potrzebę koordynacji i kontroli poprzez różne funkcje, procesy i systemy potrzebne by w pełni zarządzać usługami IT. Zarządzanie Cyklem Życia Usługi uwzględnia strategię, projektowanie, przeniesienie, działanie i ciągłe usprawnianie usług IT.

Cykl Życia Usługi jest opisany w pięciu częściach. Każda z nich obejmuję inną część Cyklu Życia Usługi od wstępnej definicji w postaci strategii(Service Strategy), poprzez analizę wymagań biznesowych w obszarze projektowania (Service Design), migrację na środowiska produkcyjne (przeniesienie – Service Transition), aż po działanie usługi i ciągłe jej usprawnianie (Service Operation i Continual Service Improvement).

1.3   Czym jest Zarządzanie Usługami?

Aby zrozumieć czym jest Zarządzanie Usługami musimy najpierw zrozumieć co rozumiemy pod pojęciem usługi oraz w jaki sposób Zarządzanie Usługami może pomóc w dostarczaniu i zarządzaniu tymi usługami.

Usługa to dostarczanie wartości do odbiorcy poprzez ułatwienie osiągnięcia rezultatu jakiego odbiorca potrzebuje bez potrzeby ponoszenia przez odbiorcę specyficznych kosztów lub ryzyk.

Wynik jakiego odbiorca potrzebuje jest powodem dla którego używa on naszej usługi. Wartość usługi dla klienta jest bezpośrednio zależna od tego w jaki sposób usługa ułatwia osiągnięcie tych potrzeb.

Zarządzanie Usługami to zestaw wyspecjalizowanych zdolności organizacyjnych do dostarczania wartości dla klienta w postaci usług.
Te wyspecjalizowane „zdolności organizacyjne" są opisane w strukturach ITIL. Zawierają one procesy, działania, funkcje i role jakich używa dostawca usług  aby umożliwić sobie dostarczanie usług do klientów, razem umiejętnościami organizowania się, zarządzania wiedzą i rozumienia w jaki sposób wykorzystywać usługi do dostarczania jeszcze większej wartości.

Zarządzanie Usługami obejmuje więc coś więcej niż tyko dostarczenie usług. Każda usługa, proces czy komponent infrastruktury posiada cykl życia, a Zarządzanie Usługami obejmuje cały cykl życia – od strategii poprzez projektowanie, przeniesienie, działanie aż po ciągłe ulepszanie usług.

1.4   Model zarządzania usługami wg. ITIL v.3

Wszystkie usługi powinny wynikać z potrzeb i wymagań biznesowych. W tym kontekście muszą także odzwierciedlać strategię i politykę organizacji dostarczającej usługę, np. politykę dotyczącą bezpieczeństwa.

Powyższy Diagram przedstawia, jak Cykl Życia Usługi jest rozpoczynany poprzez zmianę w wymaganiach biznesowych. Wymagania są zidentyfikowane i uzgodnione poprzez zdefiniowanie Pakiecie Poziomów Usług (ang. Service Level Package – SLP) oraz zdefiniowanych rezultatów biznesowych w stadium definiowania Strategii Usług.  Następnie przechodzi do stadium Projektowania Usługi, gdzie tworzone jest rozwiązanie razem z Pakietem Projektu Usługi (ang. Service Design Package – SDP) zawierającym wszystko co potrzeba, aby przeprowadzić usługę przez pozostałe cykle życia. Pakiet ten jest przekazywany do stadium Przekazania Usługi, gdzie jest ona oceniana, testowana i walidowana, a sama usługa jest przenoszona na środowisko produkcyjne gdzie wchodzi w stadium Działania Usługi. Stadium Działania Usługi skupia się na skutecznym i efektywnym działaniu usługi, tak aby dostarczać oczekiwane wartości i rezultaty biznesowe do klienta.

Ciągłe Usprawnianie Usługi skupia się na identyfikowaniu usprawnień na każdym etapie Cyklu Życia Usługi bazując na mierzeniu i raportowaniu efektywności, skuteczności, opłacalności i spójności usługi, procesów Zarządzania Usługami oraz technologii.

ITIL używa modeli w celu udoskonalenia i dostosowania organizacji do używania dobrych praktyk. Modele są tak zaprojektowane, aby mogły być używane niezależnie od kontekstu organizacyjnego i aby pomóc czerpać korzyści z efektów skali i wydajności. Centralną częścią tych modeli są główne elementy procesów, które są ze sobą powiązane i oddziaływają na siebie.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl